สิบตำรวจโททรงวุฒิ ศรีลุนช่าง
ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0813805194

นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0817990022

นางสาวพันธิราพร อั่นหนองกุง
ผู้อำนวยกองคลัง
0814712591

นายศุภากร ศรีชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0951790479

นางสาวนิตยา รัตนมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
042414758

นางลภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0815466926

นายณรงค์ พรมสุข
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
0874305370

นางปิลันธนา ปัติโชติชัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0819656536

นายคชาชาญ สีสันต์
รษก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
0817990022

นางสาวชื่นกมล คงทัน
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ
0613596536

นางนิรามัย สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0844097453

นางสาวยุวภา เตนาวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
042414758

นางจันทร์หอม แสนโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
0981053274