นายบุญร้อย โพธิราช
ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0814712591

นายสมศักดิ์ ยุนิลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0949803837

ว่าง
เลขาสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

นายสิทธิโชค สุนทรชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
0868576596

นายพินิตย์ ภานุรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
0871230202

นายสนอง แก้วคูณเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
0801947310

นายสุวรรณ พิทักษ์กุล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
0894212246

นายอัศนัย เทพพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
0895734472

นายสิทธิศักดิ์ มงคลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
0981878335

นายธนัญชัย พรหมโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
0872234999

นายสนธยา นิยะนุช
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
0818732971

นายสำเภา ยุนิลา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
0862381199

นายธนโชติ บุตวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
0842491669