เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

 :  19 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 18/9/2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้าน คือ ด้านการศึกษา (โรงเรียน) ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน และด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ร่วมทั้งหมด 11 ด้าน ซึ่งมี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมส่งประกวด 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ และเทศบาลตำบลวัดธาตุ สำหรับเทศบาลตำบลวัดธาตุได้ส่งด้านการศึกษา (โรงเรียน) และด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน เข้าประกวดในครั้งนี้
 

ออกตรวจเยี่ยมโครงการบ้านกาชาดปันสุข

 :  12 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 11/9/66   นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ออกตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการบ้านกาชาดปันสุข ซึ่งตำบลวัดธาตุได้รับการสนับสนุนจำนวน 1 หลัง โดยนายทองคำ โคตรศรีบัน บ้านทิพย์ธานี หมู่ 14 เป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้ได้รับบ้านโครงการดังกล่าว ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญช่วยกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจของคนในหมู่บ้าน นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน มีนโยบายในการขับเคลื่อนการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลวัดธาตุได้มีสิทธิและโอกาสในด้านต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2566

 :  22 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมถึงข้อตกลงในการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรภายในตำบลวัดธาตุ และส่งเสริมการเกษตรกรให้ตระหนักถึงการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเรียนรู้ใช้ระบบสูบน้ำดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ และได้ส่งมอบระบบสูบน้ำดังกล่าวในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ให้กับชุมชนเกษตรกรแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรภายในตำบลวัดธาตุ

โครงการอบรมแผนป้องกันภัยและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2566

 :  29 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดอบรมให้กับครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ทั้ง 3 แห่ง ดังนี้้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองคาย มาอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 

ต้อนรับคณะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

 :  18 ก.ค. 2566
นนี้ (18/7/2566) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยคณะ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งได้เข้ามาติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบึงหนงอคาย เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะกรรมการดังกล่าว ได้เสนอแนะและให้ข้อคิดสำหรับโครงการนี้ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง อย่างยั่งยืน

ต้อนรับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10

 :  18 ก.ค. 2566
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดธาตุ ได้ให้การต้อนรับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่านนายอำเภอในเขตพื้นที่หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุได้นำเสนอเรื่องการบริหารจัดการน้ำบึงหนองคาย เพื่อทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และในอนาคตข้างหน้าบึงหนองคายจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อน เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ท่านได้ให้ขอเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับผลประโยชน์และเป็นความต้องการอย่างแท้จริง
 

ต้อนรับคณะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 :  22 มิ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนตำบลวัดธาตุ ได้ให้การต้อนรับคณะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาเยี่ยมชมเทศบาลตำบลวัดธาตุ เพื่อศึกษาเชิงปฏิบัติการโครงการอารยะเกษตร
สืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง สู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้มีกิจกรรม
1. ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่บึงหนองคาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย
2. เรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก ซึ่งได้รับความอนุเคระห์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย และ
3. ดำนาปลูกข้าว
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการป้องกันเฝ้าระวัง และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง

 :  18 มิ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง โดยมีนายก้าน ตันนารัตน์ กำนันตำบลวัดธาตุเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ปกครองนักเรียน เด็กเยาวชน คณะทำงาน ศพค. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชน จำนวน 102 คน เป็นโครงการทีี่มีภาครัฐ และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาในครอบครัว ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท เทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดโครงการร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลวัด ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เข้าใจเรื่องการป้องกันและลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว ทุกคนสามารถปรับตัวไม่ทำลายความสัมพันธ์ความเป็นครอบครัว และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของสังคม ในการจัดทำโครงการดังกล่าวได้ทำแบบประเมินโครงการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีที่อยากให้เทศบาลตำบลวัดธาตุดำเนินโครงการดังกล่าวทุกปี เพราะเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวในระดับเบื้องต้น เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐที่คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บึงหนองคาย

 :  06 มิ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ร่วมกับ อ.จอส. พระราชทานอำเภอเมืองหนายคาย จัดทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บึงหนองคาย" โดยมีกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกส่วน บุคลากรเทศบาลตำบลวัดธาตุประมาณ 90 คน ผู้นำชุมชนตำบลวัดธาตุ และประชาชนจิตอาสาตำบลวัดธาตุและใกล้เคียง สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 500 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือพร้อมเพียงกันเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จและทุกคนมีความยินดีปราบปลื้ม มีความสาม้คคีรวมพลังชุมชนระหว่างประชาชนและส่วนราชการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกหน้าอยู่ เทศบาลตำบลวัดธาตุได้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลที่เกิดขึ้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ ร่วมทำงานในส่วนราชการ ได้แสดงความโปร่งใสของการทำงานของรัฐทุกขั้นตอน และเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ประเพณีบุญบั้งไฟ

 :  20 พ.ค. 2566
เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้จัดงานประเพณีแห่บุญบั้งไฟ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 เพื่อสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สม้ยโบราณที่ทำกันมาในเดือน 6 เข้าช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา โดยมีประชาชนตำบลวัดธาตุได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แบ่งทั้งหมด 5 โซน คือ บ้านโพนงาม บ้านเดื่อ บ้านวังยางเหนือ บ้านเมืองบาง และบ้านภู่ วันที่ 20 จัดขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ และมีการประกวดลวดลายบั้งไฟ และประกวดขบวนแห่ที่สวยงาม วันที่ 21-22 จุดบั้งไฟสูง ตามความเชื่อบูชาพญาแทน เพื่อขอฝนจะได้ถูกต้องตามฤดูกาล เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ให้ความสำคัญของการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติการมาแต่โบราณ จึงได้บรรจุโครงการจัดงานประเพณีแห่บุญบั้งไฟไว้ ทุกปี

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตำบลวัดธาตุ

 :  10 เม.ย. 2566
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 8.00 น. นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตำบลวัดธาตุ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์่เพื่อให้ความสำคัญผู้สูงอายุในเรื่องของสุขภาพ ได้ให้คำแนะนำกี่ยวกับการดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลวัดธาตุ และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุก่อนวันเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการประมาณ 700 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ครู ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลวัดธาตุได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในการมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหลายด้าน ่เช่น ด้านอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น เทศบาลตำบลวัดธาตุได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำโครงการ/กิจรรมเพื่อผู้สูงอายุบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี

เข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ สเก๊าท์

 :  03 มี.ค. 2566
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานในพิธี และนางรภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้เชิญคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดพิธีถวายสักการะราชสดุดีลูกเสือ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำฐานกิจกรรม 7 ฐาน ดังนี้
1. ฐานจัดขบวนแถว ทำความเคารพวันทยาหัตถ์ ลูกเสือ
2. ฐานทายซิเสียงอะไรเอ๋ย
3. ฐานชิมรสชาติให้ทายว่าคืออะไร
4. ฐานสัมผัส สิ่งที่อยู่ในกล่อง
5. ฐานดมกลิ่น
6. ฐานลอดอุโมงค์
7. ฐานลอดหัวเสือ 
และกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ เป็นกิจกรรมสุดท้าย 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

 :  23 ธ.ค. 2565

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วตรงกับความต้องการของประชาชน โดยนายเฉลียว สืบวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นสถ.ชพ.) กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากรได้บรรยายเรื่อง "การพัฒนาองค์กรบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน" เพื่อให้พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามอำนาจหน้าที่ ในการให้บริการประชาชนโดยไม่หวังรางวัลของกำนัลเป็นค่าตอบแทน ปลูกจิตสำนึกการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ดำรงตนตั้งมั่งอยู่ศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ


โครงการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  16 ม.ค. 2566

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 70 คน  เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการมีส่วนร่วมในการใช้และดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ขอบรับการสนับสนุนจากโครงการชลประทานหนองคาย เจ้าหน้าที่  4 คน และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำจำนวน 7 เครื่อง ให้ใช้ในระยะหนึ่ง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ตอบรับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่นำมาใช้เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวิธีการใช้เครื่องสูบน้ำที่ถูกวิธี ทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง และปลูกพืชอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลวัดธาตุได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่นำมาใช้เพื่อเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้วางแผนจัดทำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี


แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  เข้าตอบแบบสอบถาม ประจำปี พ.ศ.2566

 :  26 ม.ค. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  เข้าตอบแบบสอบถาม
             ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน2566โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์URL นี้ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/uqr9ed  ดังนั้น เทศบาลตำบลวัดธาตุ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ 
ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น และทางเทศบาลตำบลวัดธาตุต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้


แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 49 รายการ
  • 1(current)
  • 2
{tag_right}

ขึ้นบนสุด