เข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ สเก๊าท์

 :  03 มี.ค. 2566
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานในพิธี และนางรภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้เชิญคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดพิธีถวายสักการะราชสดุดีลูกเสือ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำฐานกิจกรรม 7 ฐาน ดังนี้
1. ฐานจัดขบวนแถว ทำความเคารพวันทยาหัตถ์ ลูกเสือ
2. ฐานทายซิเสียงอะไรเอ๋ย
3. ฐานชิมรสชาติให้ทายว่าคืออะไร
4. ฐานสัมผัส สิ่งที่อยู่ในกล่อง
5. ฐานดมกลิ่น
6. ฐานลอดอุโมงค์
7. ฐานลอดหัวเสือ 
และกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ เป็นกิจกรรมสุดท้าย 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

 :  23 ธ.ค. 2565

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เวลา 9.00 น. เเทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีบุคลากรในองค์กร จำนวน 70 คน โครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วต้องกับความต้องการในการมาติดต่อราชการ โครงการดังกล่าวได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาองค์กรบคลากรเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน" นายเฉลียว สืบวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นสถ.ชพ.) กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลารกรเทศบาลตำบลวัดธาตุ รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามอำนาจหน้าที่ การให้บริการประชาชนโดยไม่หวังราวัลของกำนัลเป็นค่าตอบแทน ปลูกจิตสำนึกปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ดำรงตนตั้งมั่งอยู่ศิลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ


โครงการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  16 ม.ค. 2566

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 70 คน  เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการมีส่วนร่วมในการใช้และดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ขอบรับการสนับสนุนจากโครงการชลประทานหนองคาย เจ้าหน้าที่  4 คน และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำจำนวน 7 เครื่อง ให้ใช้ในระยะหนึ่ง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ตอบรับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่นำมาใช้เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวิธีการใช้เครื่องสูบน้ำที่ถูกวิธี ทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง และปลูกพืชอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลวัดธาตุได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่นำมาใช้เพื่อเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้วางแผนจัดทำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี


แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  เข้าตอบแบบสอบถาม ประจำปี พ.ศ.2566

 :  26 ม.ค. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  เข้าตอบแบบสอบถาม
             ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน2566โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์URL นี้ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/uqr9ed  ดังนั้น เทศบาลตำบลวัดธาตุ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ 
ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น และทางเทศบาลตำบลวัดธาตุต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้


วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

 :  28 ก.ย. 2565
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีธงชาติไทย หรือธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2420 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันนี้ (28/9/65)

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 :  12 ส.ค. 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” โดยนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

 :  31 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31/5/2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจ โดยมอบหมายให้สิบตำรวจโท ทรงวุฒิ ศรีลุนช่าง ปลัดเทศบาล เป็นผู้ควบคุมดูแล และให้ผู้อำนวยการกองทุกกองรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมเข้ารับการตรวจ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และการตรวจประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีฯ

 :  03 มิ.ย. 2565
ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจโท ทรงวุฒิ  ศรีลุนข่าง ปลัดเทศบาล นำทีม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ มอบหมายให้ สำนักปลัดเเทศบาลตำบลวัดธาตุ ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้สูง ที่บ้านหนองนาเมือง ตำบลวัดธาตุ

 :  17 พ.ค. 2565
วันนี้ 16/5/2565 นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้สูง ที่บ้านหนองนาเมือง ตำบลวัดธาตุ และได้เคลียร์พื้นที่ให้รถสัญจรไปมาได้สะดวก เนื่องจากในช่วงนี้มีพายุและลมกระโชกแรง อาจส่งทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลเวัดธาตุ และหากท่านใดมีความประสงค์ใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่...สำนักปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ หมายเลขโทรศัพท์ 042-414758 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ทำโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังสู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

 :  11 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ทำโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังสู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลวัดธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเมืองบาง ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 65 คน ซึ่งในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วิทยากรได้ให้ความรู้ การสำรวจภูมิสังคม อย่างละเอียด 7 ขั้นตอน ก่อนที่จะลงพื้นที่ โดยได้มีการแบ่งกลุ่ม ลงพื้นที่ 9 กลุ่ม เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ แล้วนำเสนอข้อมูล “แผนที่เดินดิน” ภูมิสังคมเทศบาลตำบลวัดธาตุ หลังจากได้อบรมเสร็จวันแรก นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้พาคณะวิทยากรลงพื้นที่ 40 ไร่ ที่จะดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว

แสดงรายการที่ 1 ถึง 27 จากทั้งหมด 27 รายการ
{tag_right}

ขึ้นบนสุด