ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


การดำเนินงาน


การปฏิบัติงาน


การให้บริการ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การประเมินคสวามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรามองค์กร


แผนการป้องกันการทุจริต

  • 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน