นางสาวพันธิราพร อั่นหนองกุง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวมาลาดี พงษากลาง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐลดา แก้วเมือง
นักวิชาการคลัง

นายกังวาาลไพ โคตะนนท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวณรินท์นิตา เดชาวิสิฐพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางกันยา นิยะนุช
คนงานทั่วไป

นายพิชัย พิลาชัย
คนงานทั่วไป

นายปรีชา พรมสุข
คนงานทั่วไป