นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ รษก.แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายเชี่ยวชาญ อุทาโย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ ตันนารัตน
คนงานทั่วไป