สิบตำรวจโททรงวุฒิ ศรีลุนช่าง
ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ

นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ

นางสาวนิตยา รัตนมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนิรามัย สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางฐิติณัฐนาถ ไชยะเดชะ
นักทรัพยากรบุคคล

นายวัชระ กุลเสน
นิติกร

นายวีระพงษ์ ชัยอามาตย์
คนงานทั่วไป

นายสาคร ดิสถาฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายวีรพล สุนทรชัย
คนงานทั่วไป

นายยสุรินทร์ วงษ์หาริมาตย์
คนงานทั่วไป

นางสาวนงค์นุช ตันนารัตน์
คนงานทั่วไป

นางสาวอัญชิสา สุนทรชัย
คนงานทั่วไป

นางบุญถัน อุนาสิงห์
คนงานทั่วไป