นายณรงค์ พรมสุข
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางจันทร์หอม แสนโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

จ่าเอกเมทะนี ชิณโชติ
นักพัฒนาชุมชน

นางศิริรัตน์ ตันนารัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุริยันต์ ศิริเชษฐ
พนักงานสูบน้ำ