นายศุภากร ศรีชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพรชัย นิยะนุช
วิศวกรโยธา

นางธนพร วรรัตน์
นักจัดการทั่วไป

นางสาววัลลาภรณ์ วรพัฒน์
คนงานทั่วไป

นางสาวฐิตินันท์ ชัยอามาตย์
คนงานทั่วไป

นายเอกศักดิ์ บรรณารักษ์
คนงานทั่วไป

นายวัชระ นุนิลา
คนงานทั่วไป