นางสาวพันธิราพร อั่นหนองกุง
ผู้อำนวยการกองคลีง

นางสาวมาลาดี พงษากลาง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐลดา แก้วเมือง
นักวิชาการคลัง

นายกังวาาลไพ โคตะนนท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางกันยา นิยะนุช
คนงานทั่วไป

นางสาววัชราภรณ์ พรมโคตร
คนงานทั่วไป

นายพิชัย พิลาชัย
คนงานทั่วไป

นายปรีชา พรมสุข
คนงานทั่วไป