นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0817990022

นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0817990022

นางสาวพันธิราพร อั่นหนองกุง
ผู้อำนวยกองคลัง
0814712591

นายศุภากร ศรีชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0951790479

นางสาวนิตยา รัตนมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
042414758

นางลภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0815466926

นายณรงค์ พรมสุข
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
0874305370

นางปิลันธนา ปัติโชติชัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0819656536

นายคชาชาญ สีสันต์
รษก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
0817990022

-
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ

นางนิรามัย สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0844097453

นางจันทร์หอม แสนโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
0981053274