นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ
0817990022

นายคชาชาญ สีสันต์
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ

นางสาวนิตยา รัตนมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนิรามัย สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกนัฐพงษ์ ธารเอี่ยม
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นางฐิติณัฐนาถ ไชยะเดชะ
นักทรัพยากรบุคคล

นายวัชระ กุลเสน
นิติกร

นางสาวศุภนุช ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไป

นายวีระพงษ์ ชัยอามาตย์
คนงานทั่วไป

นายสาคร ดิสถาฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายวีรพล สุนทรชัย
คนงานทั่วไป

นายยสุรินทร์ วงษ์หาริมาตย์
คนงานทั่วไป

นางสาวอัญชิสา สุนทรชัย
คนงานทั่วไป

นางบุญถัน อุนาสิงห์
คนงานทั่วไป