ชื่อ - นามสกุล :พันจ่าเอกยุทธศักดิ์ รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสำนักปลัด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน