ชื่อ - นามสกุล :จ.อ.สุรชิต พิสัยพันธ์
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :เลขานุการสภาเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการสภาเทศบาล
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาล