ชื่อ - นามสกุล :นายพินิตย์ ภานุรัตน์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล