ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ ยุนิลา
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :ประธานสภาเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาเทศบาล