ชื่อ - นามสกุล : นางภาวิณี ไกรยราช
ตำแหน่ง :หัวหน้าศูนย์วัดศรีบัวบาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าศูนย์วัดศรีบัวบาง