ชื่อ - นามสกุล :นางวันชัย ผาทอง
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกเทศมนตรี