ชื่อ - นามสกุล :นายเชี่ยวชาญ อุทาโย
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานสาธารณสุข