ชื่อ - นามสกุล :นายแสวง สูงสุมาร
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี