ชื่อ - นามสกุล :นางกันยา นิยะนุช
ตำแหน่ง :พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานจ้าง