ชื่อ - นามสกุล :น.ส.คนึงนิตย์ โพธิ์เวียงคำ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน