ชื่อ - นามสกุล :นางสุพัฒตรา อำภวา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยกองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลวัดธาตุ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ