ชื่อ - นามสกุล :นางนงค์นุช ตันนารัตน์
ตำแหน่ง :พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานจ้าง