ชื่อ - นามสกุล :นางอนุสรา คนยัง
ตำแหน่ง :เจ้าหนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหนักงานธุรการ