ชื่อ - นามสกุล :-
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธรณภัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธรณภัย