ปรับปรุงพื้นผิวจราจร บ้านเมืองบาง และบ้านเม็ก (20 ตุลาคม 2564)

นายกปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจร บ้านเมืองบาง และบ้านเม็ก

ขึ้นบนสุด